Lesson 58: Vietnamese vocabulary about trade and import-export

Understanding the specific Vietnamese vocabulary about trade and import-export is crucial for anyone engaging in business activities in Vietnam. Below is a comprehensive list of key Vietnamese terms along with their English translations and explanations, organized by different aspects of international trade.


General Terms

 1. International Trade – Thương mại quốc tế
 2. Export – Xuất khẩu
 3. Import – Nhập khẩu
 4. Trade Agreement – Hợp đồng thương mại
 5. Trade Balance – Cân đối thương mại
 6. Tariff – Thuế quan
 7. International Market – Thị trường quốc tế
 8. Trade Barrier – Rào cản thương mại

Shipping and Logistics

 1. Transportation – Vận tải
 2. Bill of Lading – Vận đơn
 3. Cargo Handling – Giao nhận hàng hóa
 4. Customs – Hải quan
 5. Inspection – Kiểm định
 6. Warehousing – Lưu kho
 7. Freight Forwarding – Giao nhận vận tải

Documentation

 1. Commercial Invoice – Hóa đơn thương mại
 2. Certificate of Origin – Giấy chứng nhận xuất xứ
 3. Customs Declaration – Tờ khai hải quan
 4. Cargo Insurance – Bảo hiểm hàng hóa
 5. Letter of Credit – Thư tín dụng
 6. Import License – Giấy phép nhập khẩu
 7. Export License – Giấy phép xuất khẩu

Payment and Finance

 1. International Payment – Thanh toán quốc tế
 2. Exchange Rate – Tỷ giá hối đoái
 3. Bank Transfer – Chuyển khoản ngân hàng
 4. Currency – Tiền tệ
 5. Trade Credit – Tín dụng thương mại

Trade Policies and Regulations

 1. Trade Policy – Chính sách thương mại
 2. Free Trade Area – Khu vực thương mại tự do
 3. Free Trade Agreement – Hiệp định thương mại tự do
 4. Domestic Protection – Bảo vệ sản xuất trong nước
 5. Trade Defense – Phòng vệ thương mại

International Trade Organizations

 1. World Trade Organization (WTO) – Tổ chức Thương mại Thế giới
 2. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) – Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
 3. International Monetary Fund (IMF) – Quỹ Tiền tệ Quốc tế
 4. World Bank (WB) – Ngân hàng Thế giới

By familiarizing oneself with Vietnamese vocabulary about trade and import-export, individuals and businesses can navigate the complexities of international trade and import-export activities in Vietnam more effectively. Whether engaging in commercial transactions, managing logistics, or complying with regulatory requirements, a solid grasp of this vocabulary is indispensable.


Lesson 59: Discussing and negotiating trade in Vietnamese