Lesson 39: Vietnamese vocabulary for common animals

Vietnamese vocabulary for common animals is essential for anyone interested in nature, travel, or daily conversations. Here’s a detailed guide to help you learn the names of various animals in Vietnamese, including domestic animals, wild animals, sea creatures, and insects.


Domestic Animals – Động vật nuôi

 • Dog – Con chó
 • Cat – Con mèo
 • Cow – Con bò
 • Chicken – Con gà
 • Pig – Con lợn
 • Horse – Con ngựa
 • Sheep – Con cừu
 • Goat – Con dê
 • Duck – Con vịt
 • Rabbit – Con thỏ

___

Example Sentences:

 • I have a dog.
 • Tôi có một con chó.

___

 • The cat is sleeping.
 • Con mèo đang ngủ.

___

 • Cows give us milk.
 • Con bò cho chúng ta sữa.

Wild Animals – Động vật hoang dã

 • Lion – Sư tử
 • Tiger – Hổ
 • Elephant – Voi
 • Monkey – Khỉ
 • Giraffe – Hươu cao cổ
 • Zebra – Ngựa vằn
 • Bear – Gấu
 • Wolf – Sói
 • Fox – Cáo
 • Deer – Hươu

___

Example Sentences:

 • Lions are the kings of the jungle.
 • Sư tử là vua của rừng.

___

 • The tiger is very strong.
 • Hổ rất mạnh mẽ.

___

 • Elephants have long trunks.
 • Voi có vòi dài.

Sea Creatures – Sinh vật biển

 • Fish – Cá
 • Shark – Cá mập
 • Dolphin – Cá heo
 • Whale – Cá voi
 • Octopus – Bạch tuộc
 • Crab – Cua
 • Jellyfish – Sứa
 • Seahorse – Cá ngựa
 • Starfish – Sao biển
 • Turtle – Rùa biển

___

Example Sentences:

 • The fish are swimming.
 • Những con cá đang bơi.

___

 • Sharks are dangerous.
 • Cá mập rất nguy hiểm.

___

 • Dolphins are very intelligent.
 • Cá heo rất thông minh.

Birds – Chim chóc

 • Sparrow – Chim sẻ
 • Eagle – Đại bàng
 • Owl – Cú mèo
 • Parrot – Vẹt
 • Peacock – Công
 • Swan – Thiên nga
 • Pigeon – Bồ câu
 • Crow – Quạ
 • Seagull – Mòng biển
 • Woodpecker – Gõ kiến

___

Example Sentences:

 • Sparrows are small birds.
 • Chim sẻ là loài chim nhỏ.

___

 • Eagles can fly very high.
 • Đại bàng có thể bay rất cao.

____

 • Owls are active at night.
 • Cú mèo hoạt động về đêm.

Insects – Côn trùng

 • Butterfly – Bướm
 • Bee – Ong
 • Ant – Kiến
 • Mosquito – Muỗi
 • Spider – Nhện
 • Beetle – Bọ cánh cứng
 • Dragonfly – Chuồn chuồn
 • Ladybug – Bọ rùa
 • Fly – Ruồi
 • Grasshopper – Châu chấu

___

Example Sentences:

 • Butterflies are beautiful.
 • Bướm rất đẹp.

___

 • Bees make honey.
 • Ong làm mật.

___

 • Ants are very hardworking.
 • Kiến rất chăm chỉ.

Amphibians and Reptiles – Lưỡng cư và Bò sát

 • Frog – Ếch
 • Toad – Cóc
 • Snake – Rắn
 • Lizard – Thằn lằn
 • Crocodile – Cá sấu
 • Chameleon – Tắc kè
 • Gecko – Thạch sùng
 • Turtle – Rùa
 • Newt – Kỳ nhông
 • Iguana – Kỳ đà

___

Example Sentences:

 • Frogs can jump very high.
 • Ếch có thể nhảy rất cao.

___

 • Snakes can be dangerous.
 • Rắn có thể nguy hiểm.

___

 • Lizards are common in tropical areas.
 • Thằn lằn thường thấy ở các khu vực nhiệt đới.

Farm Animals – Động vật trang trại

 • Cow – Bò
 • Sheep – Cừu
 • Goat – Dê
 • Chicken – Gà
 • Pig – Lợn
 • Duck – Vịt
 • Turkey – Gà tây
 • Donkey – Lừa
 • Horse – Ngựa
 • Rooster – Gà trống

___

Example Sentences:

 • Cows give us milk.
 • Bò cho chúng ta sữa.

___

 • Sheep have wool.
 • Cừu có lông cừu.

___

 • Ducks swim in the pond.
 • Vịt bơi trong ao.

Cultural Insights

 • Importance of Animals: In Vietnamese culture, certain animals hold significant cultural and symbolic value. For instance, the buffalo (trâu) is a symbol of agriculture and hard work.
 • Zodiac Animals: The Vietnamese zodiac includes 12 animals, similar to the Chinese zodiac, and these animals play a role in cultural beliefs and traditions.
 • Respect for Nature: Vietnamese culture emphasizes respect for nature and animals, reflected in proverbs, folk tales, and daily practices.

Conclusion

Learning Vietnamese vocabulary for common animals is not only useful for communication but also offers insights into Vietnamese culture and daily life. By familiarizing yourself with these terms and practicing them in context, you can enhance your language skills and deepen your understanding of Vietnam’s rich biodiversity and cultural heritage. Use these words and phrases in conversations, practice identifying animals in your environment, and explore the cultural significance of animals in Vietnamese traditions.


Lesson 40: Describing animals in Vietnamese